به نیابت از شما و در همکاری با خیریه بنیاد رشد:
هزینه تبلیغات و هدایای نمایشگاهی صرف ساخت مدرسه در روستای ده پیش استان کرمان شد.

به امید آینده ای درخشان برای تمام فرزندان ایران